Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mystique Sieraden, gevestigd te Zwartewaal.
Versie geldig vanaf 02-02-2011

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mystique Sieraden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mystique
Sieraden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mystique Sieraden behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mystique Sieraden erkend.
1.4 Mystique Sieraden garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mystique Sieraden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet
meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Mystique Sieraden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mystique Sieraden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voovr de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht ( een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7
werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de gestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
Mystique Sieraden heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te
maken bij Mystique Sieraden. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mystique Sieraden er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- goederen die volgens specifictaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mystique Sieraden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mystique Sieraden. Mystique Sieraden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Mystique Sieraden respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Mystique Sieraden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Mystique Sieraden garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaar en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Mystique Sieraden komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mystique Sieraden is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer ( (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Mystique Sieraden) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Mystique Sieraden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot
maximaal 2 weken na levering aan Mystique Sieraden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Mystique Sieraden gegrond worden bevonden, zal Mystique Sieraden naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mystique Sieraden en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste
het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mystique Sieraden) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mystique Sieraden gedekte
bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mystique Sieraden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:A) zolang de afnemer jegens Mystique Sieraden in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mystique Sieraden en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mystique Sieraden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mystique Sieraden slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Mystique Sieraden gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Mystique Sieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Mystique Sieraden en een klant komt tot stand nadat een bestelling /opdracht door Mystique Sieraden op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Mystique Sieraden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
geschiedt na vooruitbetaling.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 Mystique Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel